Arkæologi under vand

Klimaforandringer hører ikke kun nutiden til. I den tidlige stenalder steg havets overflade mere end 100 meter og det beboelige landareal inden for det nuværende danske territorium blev reduceret med ca. 50%. Med havstigningen forsvandt en væsentlig del af kilderne til forståelse af landets tidlige historie under bølgerne. Det gjaldt ikke mindst datidens bosteder ved kysten, som sandsynligvis var af særlig økonomisk, social og kulturel betydning.

Med en kyststrækning på 7.400 km, hvoraf langt de fleste er flade kyster, og mange fjorde og vige, har kultur- og samfundsudviklingen i det danske område gennem alle tider været præget af søfart. Vrag af skibe, som er gået til bunds under sejlads på havet, ligger i dag som en slags 'fastfrosne tidslommer'. Arkæologiske undersøgelser af dem kan afdække dramatiske øjebliksbilleder af stor fortælleværdi.

Kulturarv, som graves frem af havets og søernes iltfrie mudderbund, er ofte af en bevaringskvalitet, som ikke kan påtræffes oven vande. Det gælder for eksempel skibstømmer, redskaber og våben af ben, tekstiler og tovværk af plantefibre samt rester af påbrændt mad i bopladsernes kogekar.

Aarhus bugten undersøges

Moesgaard Museum påbegyndte i 2017 et projekt i Aarhus bugten. Formålet er, at afgøre hvilken betydning kystens ressourcer havde for menneskene i Maglemosekulturen (9000-64000 f.kr).

Det egentlige rekognosceringsarbejde fandt sted i Aarhus bugten foråret 2017. Her afsøgtes på 2 uger 23 positioner nær et tidligere strømløb, hvor det vurderes at der kunne befinde sig gamle kystbopladser. De indledende dykkerundersøgelser viste, at der på skråningen ned til strømløbet fandtes et område med flint på ned til 7 meters dybde og at materialet i flere tilfælde virkede upatineret og nyligt eksponeret.

For at afgøre om der var tale om en kystboplads lavede arkæologer fra Moesgaard Museum og Nordjyllands kystmuseum en opfølgende udgravning på stedet. Herefter stod det klart, at der 15-20cm nede i havbunden fandtes et sandlag med brændte grene, mikrolitter, mikroflækker og upatineret flint, der typologisk kan dateres til yngre Maglemosekultur.

Det unikke fund danner baggrund for yderligere forskning og indhentning af viden fra en periode med få marinarkæologiske fund.

Vraget af krigsskibet Dannebroge i Køge Bugt

For 300 år siden mistede den danske flåde sit største krigsskib. 600 mand omkom sammen med admiral Ivar Huitfeldt, da Dannebroge eksplodere under et søslag i Køge Bugt.

Den danske havbund er meget rig på fortidsminder og historiske vrag, der er beskyttet af Museumsloven. Beskyttelsen er magen til beskyttelsen af eksempelvis en gravhøj, hvor man ikke må ændre på tilstanden.

Det kræver tilladelse at dykke på skibsvraget Dannebroge. Mange andre steder er der fri adgang til at opleve levn på havbunden. Dog gælder det alle steder, at genstande ikke må tages op uden forudgående tilladelse.

Se video fra bunden af Køge Bugt.

Opdateret 13. februar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøgninger til truede lokaliteter

Ansøgningsfristen er for hvert år medio februar.

Følg linket nedenfor for yderligere information, hvor også ansøgningsskemaet findes.

Ansøgning til truede lokaliteter

Instruks om marinarkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en instruks til ingeniører, entreprenører og søfolk som arbejder med optagning af sedimenter fra havbunden eller med bygværker på søterritoriet.

Instruksen fortæller om fortidsminder i havne, kystnært og på dybere vand, der er beskyttet af museumsloven.

Hent Instruks vedr. marinarkæologi (pdf)

Dykning på fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en instruks til sportsdykkere omkring dykning på fortidsminder, såsom vrag ældre end 100 år og stenalder bopladser.

Hent instruks for fritidsdykkere (pdf)