Undersøgelser under vand

Fem museer har af Slots- og Kulturstyrelsen fået tildelt ansvaret for det praktiske arbejde med kulturarven på havbunden og i de ferske vande. Det er:

Disse museer forestår registrerings- og besigtigelsesopgaver og har ansvar for samarbejdet med arkæologisk interesserede sportsdykkere. Desuden arbejder enkelte andre lokalmuseer samt Syddansk Universitetscenter i Esbjerg i et vist omfang med selvvalgte undervisnings-, forsknings- og formidlingsopgaver i tilknytning til kulturarven på havbunden og i de ferske vande.

Der er en lang og frugtbar tradition for sportsdykkeres engagement i praktisk arkæologisk arbejde på den danske havbund. Fritidsarkæologer medvirker for eksempel i dykker-rekognoscering efter hidtil ukendte fortidsminder og tilsyn med erosionstruede fortidsminder. Opgaverne udføres i regi af de lokale, undervandsarkæologisk ansvarshavende museer.

Se oversigten over de fem museer og hvordan de kontaktes her

Besøg på den druknede boplads i Tybrind Vig

Den druknede stenalderboplads Tybrind Vig er et godt eksempel på de særlige bevaringsforhold, der er tilstede under vand. Undersøgelser og rekognoscering har gennem tiden givet arkæologerne opsigtsvækkende fund af organisk materiale, der kun sjældent findes på land.

Kulturarven på den danske havbund har i en årrække været under kraftig nedslidning. Årsagerne kan være klimaændringer og forurening (iltsvind), som eksempelvis svækker og dræber ålegræsset. Når ålegræsset dør, får strøm og bølger mulighed for at slide i aflejringer, der ikke har set dagens lys i årtusinder.

Den kraftige nedslidning var årsagen til at dykkere fra Kulturstyrelsen besøgte bopladsen i 2010, for at besigtige tilstanden og bevaringsforholdene på havbunden. Ved Tybrind Vig var ålegræsset på vej tilbage og erosionen aftagende, så bopladsen kan bevares på stedet.

Se videoen fra besøget på den druknede boplads i Tybrind Vig.

Opdateret 22. februar 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Instruks om marinarkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en instruks til ingeniører, entreprenører og søfolk som arbejder med optagning af sedimenter fra havbunden eller med bygværker på søterritoriet.

Instruksen fortæller om fortidsminder i havne, kystnært og på dybere vand, der er beskyttet af museumsloven.

Instruks om marinarkæologiske fund (pdf)

Dansk sportsdykkerforbund

Dansk Sportsdykkerforbund tilbyder arkæologisk interesserede fritidsdykkere undervisning i lovgivning, teori og praksis i tilknytning til arbejdet med kulturarv på havbunden. Desuden arrangerer forbundet feltkurser og kulturhistoriske dykkertogter i samarbejde med de fem marinarkæologiske museer.

Læs mere hos sportsdykkerforbundet