Bygningsarbejder på fredede bygninger

Størstedelen af Danmarks ca. 9.000 fredede bygninger er privatejede. Som ejer og bruger er du bygnings vigtigste aktør for at sikre vedligeholde, udvikle og ikke mindst at bruge vores fælles kulturarv.

Ejer af et fredet hus? - du har en særlig rolle

De fleste anser det for et stort privilegium at eje eller bo i et fredet hus. Ofte rummer ejendommen særlige kvaliteter, der gør den ekstra interessant at bo i.

Du har som ejer og bruger en vigtig rolle. Som ejer af fredet bygning er man også forvalter af kulturarv. Målet med at frede en bygning er jo at bevare og sikre mest muligt af bygningens værdier for eftertiden.

Derfor har du som ejer pligt til at holde din bygning i forsvarlig stand. Du er altid velkommen til at hente råd og vejledning hos styrelsen, så du i forbindelse med vedligehold, udvikling eller ændringer af bygningen får faglig rådgivning om hensigtsmæssige materialer og metoder.

Som ejer, kan du få hjælp

Styrelsen er ikke blot myndighed på bygningsfrednings området, men det er også vores opgave at vejlede ejere af de fredede bygninger. Du er altid velkommen til at kontakte styrelsen, hvis du har spørgsmål til fredningen eller til kommende og igangværende byggearbejder. Vi har også samlet en række gode råd om vedligeholdelse, hvor du kan finde svar på metoder og valg ved forskellige typer af vedligehold og istandsættelser.

Læs de gode råd om vedligeholdelse

Handlingsplaner er en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede bygninger, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn. Handleplanen gennemgå ejendommen og de byggearbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne intakte.

Læs mere om handlingsplaner

Der findes forskellige økonomiske direkte og indirekte støtteordninger og muligheder, der gælder for fredede og bevaringsværdige ejendomme. Støtteordningerne er en hjælp til ejer, fredning af en ejendom ikke udløser erstatning til ejeren, selvom det kan påføre ejeren ekstra udgifter.

Læs mere om støttemuligheder

Ikke et museum

En fredet bygning er ikke et museum, men det er vigtigt at fastholde eller styrke bygningens særlige kvaliteter og særpræg, når der skal ske ændringer. Vi taler om bevaring af bygningens bærende fredningsværdier.

Med den rigtige rådgivning og vejledning er det ofte muligt at tilpasse en ny funktion eller nutidig komfort i en fredet bygning uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier.

Ændringer kræver tilladelse

Brug og udvikling kan føre til behov eller ønsker til både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse. Både små og store ændringer kræver tilladelse. Lige fra en tagomlægning eller flytning af en skillevæg inden døre til opsætning af et skilt på facaden.

Grunden til, at alle arbejder på en fredet bygning kræver tilladelse, er, at det sikre, at de ændringer, der laves på en fredet bygning, fastholder eller forbedrer fredningsværdierne. Bygningsændringer med forkerte materialer og forkert udførelse kan medføre, at en bygning mister de værdier og det særpræg, der gjorde den fredningsværdig.

Ansøgninger til om tilladelse skal ske via styrelsens byggeansøgningsskema. Skemaet sikrer, at ansøgningen er oplyst bedst muligt, bliver journaliseret korrekt og at sagsbehandlingen mere smidig.

Ansøg om tilladelse via ansøgningsskema

Bygningsarbejder i en fredet bygning uden tilladelse er ulovlige arbejder.

Er der foretaget ulovlige arbejder på eller i en fredet bygning, kan styrelsen forlange, at ejeren bringer de pågældende forhold tilbage til det tidligere – for egen regning. Det gælder også, hvis de ulovlige arbejder er udført af en tidligere ejer.

Hvad kræver tilladelse?

Alle arbejder der går ud over almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra styrelsen - eksempelvis at:

 • Pudse en facade
 • Ændre farve
 • Lægge et tag om
 • Udskifte, blænde, flytte eller ændre et vindue
 • Udskifte en dør eller et vindue
 • Omlægge en fredet gårdsplads
 • Fjerne eller ændre på mur- og nagelfast inventar, såsom paneler, fliser og kakkelovne
 • Foretage skillevægsændringer og til at gennembryde et rums vægge, loft, gulv eller vinduer (bortset fra fremføring af rør under terræn til kælder).

Du skal altid have tilladelse, inden du begynder på byggearbejdet.

Hvordan søger man om tilladelse?

Ansøgning om tilladelse sker gennem et elektronisk ansøgningsskema. Det anbefales, at du har det krævede materiale klar, inden du klikker dig ind på ansøgningsformularen.

Dette skal du vedlægge ansøgningen:

 • Beskrivelse af hvilke arbejder eller ændringer der ønskes gennemført
 • Tegninger og fotos af eksisterende forhold
 • Tegning af fremtidige forhold
 • Detailtegninger
 • Arbejdsbeskrivelse til forståelse af projektet, med oplysning om hvilke materialer og arbejdsmetoder, der anvendes. (Ved større byggesager ønsker styrelsen ikke at modtage det fulde udbudsmateriale, men kun det materiale, der er relevant, for at kunne tage stilling til ansøgningen).
 • Hvis du søger om tilskud skal du også anvende budgetskema (Excel) - se i højre side.

Du har mulighed for at uploade 10MB data.

Skema for ansøgning til bygningsarbejder

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er op til tre måneder fra, at sagen er fuldt oplyst, dvs. fra det tidspunkt, hvor styrelsen har alle oplysninger, der er nødvendige for at færdigbehandle sagen. 

Det Særlige Bygningssyn

Større og principielle byggesager vil blive forelagt for Det Særlige Bygningssyn, som er et rådgivende organ. Synet holder møder ca. 8 gange i året.

Hvis din ansøgning er af en karakter, hvor den skal forelægges bygningssynet, vil dette som regel medføre en noget længere behandlingstid.

Underretning om bygningsarbejde på fredede bygninger

Underretning gælder ombygninger, der ikke kræver egentlig tilladelse. Underretningen skal ske for at sikre, at vi har opdateret information om fredede bygninger.

Her kan du se, hvilke bygningsarbejder du kan nøjes med at underrette styrelsen om:

 1. Bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad, som sker inden for de eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt.
 2. Bygningsarbejder som udføres i overensstemmelse med en manual for bygningen. Manualen skal være godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen og skal beskrive, hvorledes bygningsændringer må udføres.
 3. Indvendig opsætning af greb til brug for personer med nedsat funktionsevne.
 4. Fremføring af rør under terræn til kælder.
 5. Opsætning af skilte i overensstemmelse med regler fastsat i en lokalplan, en byplanvedtægt eller tilsvarende.

Bemærk, at underretning skal ske inden bygningsarbejderne igangsættes.

Inden du klikker dig ind på skemaet, vil vi anbefale, at du har følgende materiale klar:

 • Tegning og fotos af eksisterende forhold
 • Tegning af forholdene efter ændringen.

Skema for underretning

Almindelig vedligeholdelse skal der ikke underrettes eller ansøges om

Når det gælder fredede bygninger, er vedligehold mere snævert defineret i bygningsfredningsloven, end man måske normalt ville definere det. Vedligehold på fredede bygninger er eksempelvis:

 • Løbende vedligeholdelse med maling af samme farve og type som eksisterende
 • Kalkning i eksisterende farver
 • Udskiftning af enkelte tagsten eller skifersten
 • Pudsreparationer
 • Fornyelse af mønninger og vindskeder på stråtage
 • Almindelig indvendig istandsættelse som f.eks. malerbehandling og lakering af gulve.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Slots- og Kulturstyrelsen.

Til toppen

Opdateret 14. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøg om tilladelse til bygningsarbejder

Ansøgninger om tilladelse skal ske via styrelsens byggeansøgningsskema. Skemaet sikrer, at ansøgningen er oplyst bedst muligt ved modtagelsen i styrelsen. Både små og store ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse.

Ansøg om tilladelse

Ansøgning om tilskud

Hvis du ansøger om tilskud, skal det ske før bygningsarbejderne påbegyndes.

Du skal udfylde styrelsens budgetskema og indsende det sammen med ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder.

Hent Budgetskema (Excel)

Underretning om bygningsarbejder

Underretning gælder ombygninger, der ikke kræver egentlig tilladelse. Underretningen skal ske for at sikre, at vi har opdateret information om fredede bygninger.

Via nedenstående link kan du se, hvilke bygningsarbejder du kan nøjes med at underrette styrelsen om og finde skemaet til underretningen.

Bemærk, at underretning skal ske inden bygningsarbejderne igangsættes.

Læs mere om hvilke bygningsarbejder, der ikke kræver egentlig tilladelse

Afrapportering

Når bygningsarbejderne er færdige, skal du afrapportere til styrelsen. Afrapporteringen sker ved, at du indsender regnskab via dette skema (uanset beløb).

Vi anbefaler at fotos til afrapporteringen samles i en PDF, da det desværre kun er muligt at uploade én fil.

Skema for afrapportering

Bevaringsdeklaration

Ejere af fredede bygninger kan vælge at tinglyse en bevaringsdeklaration på deres ejendom. En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, og den giver mulighed for at blive fritaget for ejendomsskat og at opdele bygningen i ejerlejligheder.

Ved denne aftale fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises. Deklarationen skal godkendes af styrelsen inden tinglysning.

Læs vejledning om Bevaringsdeklaration

Handlingsplan

Handlingsplaner er en hjælp til arbejdet med at bevare og vedligeholde de fredede bygninger, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn. Ved udarbejdelse af en handlingsplan gennemgås ejendommen og de byggearbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne intakte.

Læs mere om handlingsplaner