Vejledning 2016

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2016

Der gives tilskud til projekter og projektmodning, der sigter mod udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for fire definerede indsatsområder.

Hvem uddeler tilskuddet

Slots- og Kulturstyrelsen

Hvornår er der ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var mandag den 16. november 2015 kl. 16.00. Næste ansøgningstermin er i efteråret 2016.

Hvem kan søge

Folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, har mulighed for at søge denne pulje.

Hvad er formålet med ordningen

Puljens formål er udvikling af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark. Puljen anvendes som en strategisk ressource og vil fortsat blive anvendt i forbindelse med realisering af målsætningerne for Lov om biblioteksvirksomhed. Den er desuden et vigtigt redskab i udviklingen af samarbejdet i det danske biblioteksvæsen.

De årlige indsatsområder understøtter Slots- og Kulturstyrelsens strategi for dansk biblioteksudvikling og Kulturministeriets overordnede strategier. Indsatsområderne fastlægges af Kulturministeren efter rådgivning fra KL, Danmarks Biblioteksforening og Undervisningsministeriet.

Sådan vurderes din ansøgning

Projekterne skal bidrage til udviklingen i folkebibliotekerne eller de pædagogiske læringscentre. De skal derfor indeholde elementer af nyhedsværdi, fremtidsperspektiv, praktisk anvendelighed og bredde. Desuden vil projekter, der gennemføres i samarbejde med andre biblioteker, institutioner m.v., og som sigter mod mere permanente partnerskaber, blive prioriteret.

 • Nyhedsværdi vil sige, at der skal lægges vægt på metoder eller opgaver, der ikke allerede er afprøvet i andre biblioteker.
 • Fremtidsperspektiv vil sige, at der bør være realistiske muligheder for at udnytte et projekts resultater efter forsøgsperiodens ophør.
 • Praktisk anvendelighed og bredde betyder, at resultaterne skal kunne bruges i hhv. andre folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Dette aspekt inddrages i projektbeskrivelsen, i evalueringen og i den afsluttende rapport.

De fire strategiske indsatsområder for 2016

Formålsbeskrivelserne for de enkelte områder supplerer de generelle bestemmelser.

Frie forsøg
Indsatsområdet er en mulighed for at søge midler til projekter, der falder uden for årets strategiske indsatsområder. Det betyder, at der alene kan søges midler under Frie forsøg, når et projekt ikke kan henføres til et strategisk indsatsområde. Hvis et projekt er relevant for flere indsatsområder, vælges det mest relevante. Projekterne under Frie forsøg skal også opfylde kriterierne om nyhedsværdi, fremtidsperspektiv, praktisk anvendelse og bredde.

Projektmodning
Det er muligt at søge om tilskud til projektmodning, hvis forberedelsen til en projektansøgning kræver ekstraordinære ressourcer. I en projektmodningsfase arbejdes der typisk med gennemførelse af behovsanalyse, med at finde samarbejdspartnere og med valg af metode. Hvis der vælges at søge om tilskud til projektmodning, skal der redegøres for, hvordan man vil gribe modningsfasen an. Som minimum angives mål samt tids- og handlingsplan.

Hvad kan der søges tilskud til?
Der kan gives tilskud til projektmodning og egentlig projekttilskud til:

 • Konsulentbistand. Ekstern evaluator/proceskonsulent/følgeforskning.
 • Konferencer/seminarer.
 • Frikøb af eget personale.

Der ydes kun tilskud til projekter i udviklingsfasen. Der kan således gives tilskud til generel metodeudvikling, men ikke til udvikling af konkrete særlige serviceydelser (jvf. § 20 i Lov om biblioteksvirksomhed) med henblik på salg eller til markedsføring af sådanne ydelser.

Bemærk at hvis et projekt, der har opnået tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, resulterer i en særlig serviceydelse, skal tilskuddet indgå som en omkostning ved prisfastsættelsen af ydelsen.

Der gives ikke tilskud til administration af et projekt, men udgifter til administration kan indgå som egenfinansiering med maksimalt 3 % af den samlede egenfinansiering.

Der kan normalt ikke søges om tilskud til it-udstyr og inventar.

Samarbejdsprojekter
En af intentionerne i Lov om biblioteksvirksomhed er at understøtte og fremme samarbejdet bibliotekerne imellem samt at fremme samarbejdet mellem bibliotekerne og andre interessenter.

Slots- og Kulturstyrelsen ser derfor gerne, at flere interessenter indgår i et samarbejde / partnerskab om udviklingsprojekterne. Bl.a. med det formål at skabe mulighed for, at flere biblioteker bliver inddraget i forsøgs- og udviklingsarbejdet. Slots- og Kulturstyrelsens intention med samarbejdet er at opnå bredere sparring i forhold til udviklingen af biblioteksopgaverne samt en udvidelse af samarbejdsrelationerne.

Der kan kun være én juridisk/økonomisk ansvarlig for det samlede projekt. Denne person er samtidig den, som Slots- og Kulturstyrelsen kommunikerer med vedrørende tilsagn/afslag på ansøgning, økonomiske forhold m.v.

Tilgængelighedskrav
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at fremme kravet om tilgængelighed for synshandicappede, ordblinde og svage læsere i almindelighed, til de it-projekter og it-ydelser, som iværksættes med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Ifølge Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) sikres tilgængeligheden til elektroniske ydelser bedst og billigst, hvis den tænkes ind fra projektets start. Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer derfor til, at tilgængelighedsaspektet inddrages i projektets tidlige fase, og at der lægges vægt på kravet om tilgængelighed i udformningen af projektansøgningen.

Åbne standarder
Hvis der i projektet udvikles tekniske løsninger, skal vedtagne relevante danske og internationale standarder følges.
Er den tekniske løsning dækket af Digitaliseringsstyrelsens syv sæt af åbne standarder, som er obligatoriske for nye projekter, skal disse følges.
Desuden bør tekniske løsninger kunne anvendes af en bredere kreds af biblioteker og potentielt også i DDB og skal derfor baseres på open source. Såfremt disse principper fraviges i et projekt, påhviler det projektansøgeren at begrunde undtagelsen.

Snitflade mellem udviklingspuljeprojekter og DDB’s udviklingsmidler
Det er muligt at søge til digitale projekter inden for de seks indsatsområder under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Projekterne skal have formidling i det fysiske rum som mål eller/og sigte mod modeludvikling, i forhold til bestemte målgrupper, der kan afprøves lokalt eller i tværkommunale samarbejder.

Tildeling af midler i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) vil have hovedvægt på at sikre etableringen af tekniske løsninger, der kan indgå i DDB samarbejdet og komme flest mulige folkebiblioteker til gode. Der kan i DDB søges om udviklingsmidler til projekter og initiativer, der medvirker til effektivisering, udvikling, synliggørelse og/eller øget anvendelse af folkebibliotekernes fælles digitale tilbud.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Den digitale ansøgningsblanket til højre på denne side skal anvendes.
Kravene til udformningen af ansøgningen fremgår af hhv:

 • den digitale ansøgningsblanket
 • bilagsskabelonen til budget (skal anvendes og vedhæftes)
 • bilagsskabelon til projektbeskrivelse (skal anvendes og vedhæftes)
 • skabelonen for samarbejdsaftaler (kan anvendes og vedhæftes)

Den digitale ansøgning skal være underskrevet med institutionens digitale signatur.

 • For sent modtagne ansøgninger kommer ikke i betragtning.
 • Der kan fastsættes ekstraordinære ansøgningsrunder. I disse tilfælde bliver ansøgningsfrister m.m. udmeldt særskilt.

Økonomi

Projekter, der gennemføres af folkebiblioteker eller andre kommunale institutioner, bør være delvis finansieret af kommunen. Egenfinansieringen bør normalt udgøre 40 % af det samlede budget. Men en del af egenfinansieringen kan komme fra private samarbejdspartnere, fonde, legater m.fl. I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen dog imødekomme en ansøgning om fuld finansiering af et projekt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bevillige tilskud med et mindre beløb end det ansøgte.

Projektvarighed
Af årets bevilling gives der som udgangspunkt tilsagn om tilskud for et år. Ekstraordinært vil der kunne gives tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.

Hvornår får du svar

Ansøgere kan forvente svar medio februar 2016. Nærmere oplysninger om, hvornår der er møde i RUF, og hvornår der kan forventes svar på ansøgningen, offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Ved ansøgningsfristens udløb foretages følgende i Slots- og Kulturstyrelsen:

 1. Når ansøgningen er modtaget, får ansøgere en elektronisk kvittering.
 2. Ansøgningerne fordeles derefter blandt Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter, som udarbejder indstillinger til Fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF).
 3. Projekter, der får bevilling, følges herefter af én af Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed (lov nr. 340 af 17. maj 2000) yder staten tilskud til udvikling indenfor folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.
Der afsættes årligt et beløb på finansloven til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Hvis du får tilsagn

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At bevillingen anvendes i henhold til det i projektet fremlagte budget og projektets tidsplan (og altså ikke nødvendigvis i 2016).
 • At Slots- og Kulturstyrelsen umiddelbart informeres om principielle ændringer i projektet.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.

Ved enhver omtale af udviklingsprojektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse skal det fremgå, at projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

Faglig afrapportering
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker løbende at følge udviklingsprojekterne. Indtil et projekt endelig er afsluttet er det derfor obligatorisk at indsende en faglig statusrapport til de fastsatte terminer, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

 • For projektbevillinger over kr. 100.000 er der krav om:
  Faglige statusrapporter halvårligt. Den første efter et halvt år fra modtagelsen af tilsagnsbrev.

Du kan se en skabelon til den faglige statusrapport her. Der bliver åbnet for statusrapporterne ca. tre uger før fristen for indsendelse. 

Afsluttende projektrapport
Senest tre måneder efter projektets afslutning skal en samlet rapport afleveres til Slots - og Kulturstyrelsen. Det skal dels ske ved at publicere rapporten i projektbanken på Slots - og Kulturstyrelsens hjemmeside og dels ved at indsende rapporten elektronisk til projektets faglige konsulent. Den indledes med en kort sammenfatning.

Regnskab, revision og udbetaling
Se de generelle bestemmelser.
Vær opmærksom på, at der er en ny procedure. Tilskud udbetales efter aflagt regnskab (ved en to-årig bevilling efter årsregnskab). Regnskabet aflægges senest 3 mdr. efter projektets afslutning. Sagsbehandlingstiden i Slots- og Kulturstyrelsen er herefter 8 uger.

Afrapportering af projektmodning
Afrapportering fra projekter, der har modtaget tilskud til projektmodning, foregår enten ved fremsendelse af egentlig ansøgning eller ved en kort rapport om, hvad der førte til, at projektmodningen ikke resulterede i en egentlig ansøgning.

Faglig resultatformidling og markedsføring af igangværende forsøg
Tilskudsmodtagere skal give andre biblioteker og offentligheden mulighed for løbende at følge med i udviklingen af projektet ved at publicere information om projektets forløb i projektbanken.

Det er vigtigt, at projektresultater løbende formidles i form af artikler i fagblade, lokal- og landsdækkende presse, konferenceindlæg m.v. Disse produkter skal også indgå i projektbanken. Hvor det er relevant, skal projektresultater desuden anvendes til markedsføring af bibliotekets ydelser.

Juridisk og økonomisk ansvar for projektet
Vær opmærksom på, at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider imod gældende lovgivning eller administrativt fastsatte regler.

Regnskab

Læs hvordan du aflægger regnskab her

OBS

Hvis du har fået tilsagn januar 2014 eller tidligere, skal du læse krav til regnskab via dette link.

Læs bekendtgørelsen

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet pr. 1. januar. Tilskuddets størrelse bestemmer hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelsen

Opdateret 21. oktober 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen? Så kan du henvende dig til os her.