Vejledning 2018

Tilskud til projekter og projektmodning, der sigter mod udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for definerede indsatsområder.

Folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har mulighed for at søge denne pulje.

Puljens formål

Puljens formål er udvikling af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark. Puljen anvendes som en strategisk ressource og vil fortsat blive anvendt i forbindelse med realisering af målsætningerne for Lov om biblioteksvirksomhed. Den er desuden et vigtigt redskab i udviklingen af samarbejdet i det danske biblioteksvæsen.

De årlige indsatsområder understøtter Slots- og Kulturstyrelsens strategi for dansk biblioteksudvikling og Kulturministeriets overordnede strategier. Indsatsområderne fastlægges af Kulturministeren efter rådgivning fra KL, Danmarks Biblioteksforening og Undervisningsministeriet.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. november 2017 kl. 23.59. Næste ansøgningstermin er i efteråret 2018. 

Hvad kan du søge tilskud til?

  • Frikøb af eget personale (der kan søges til løn inkl. pension, men ikke øvrige omkostninger for arbejdspladsen)
  • Formidling, f.eks. konferencer/seminarer og publicering
  • Konsulentbistand, f.eks. proceskonsulent, følgeforskning, ekstern evaluator.

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre yder kun tilskud til projekter i udviklingsfasen. Der kan således gives tilskud til generel metodeudvikling, men ikke til udvikling af konkrete særlige serviceydelser (jvf. § 20 i Lov om biblioteksvirksomhed) med henblik på salg eller til markedsføring af sådanne ydelser.

Bemærk at tilskud fra Udviklingspuljen skal indgå som en omkostning ved prisfastsættelse af ydelsen, hvis dit projekt resulterer i en særlig serviceydelse.

Udviklingspuljen giver ikke tilskud til administration af et projekt, men udgifter til administration kan indgå som egenfinansiering med maximalt 3 % af den samlede egenfinansiering.

Du kan normalt ikke søge om tilskud til materialer, it-udstyr og inventar. Der gives generelt ikke tilskud til kompetenceudvikling.

Sådan vurderes din ansøgning

Projekterne skal bidrage til udviklingen i folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. De skal derfor have nyhedsværdi, fremtidsperspektiv, praktisk anvendelighed og bredde. Desuden vil projekter, der gennemføres i samarbejde med andre biblioteker, institutioner m.v., og som sigter mod mere permanente partnerskaber, blive prioriteret.

  • Nyhedsværdi vil sige, at der skal lægges vægt på metoder eller opgaver, der ikke allerede er afprøvet i andre biblioteker.
  • Fremtidsperspektiv vil sige, at der bør være realistiske muligheder for at udnytte et projekts resultater efter forsøgsperiodens ophør.
  • Praktisk anvendelighed og bredde betyder, at resultaterne skal kunne bruges i hhv. andre folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Dette aspekt inddrages i projektbeskrivelsen, i evalueringen og i den afsluttende rapport.

De strategiske indsatsområder for 2018 er:

·         Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek

·         Formidling af digitale ressourcer i biblioteksrum 

·         Børn og unges lystbetonede læsning

·         Det pædagogiske læringscenters rolle i den lokale kapacitetsopbygning

Formålsbeskrivelserne for de enkelte områder supplerer de generelle bestemmelser.

Frie forsøg

Indsatsområdet er en mulighed for at søge midler til projekter, der falder uden for årets strategiske indsatsområder.

Det betyder, at der alene kan søges midler under Frie forsøg, når et projekt ikke kan henføres til et strategisk indsatsområde. Hvis et projekt er relevant for flere indsatsområder, vælges det mest relevante. Projekterne under Frie forsøg skal også opfylde kriterierne om nyhedsværdi, fremtidsperspektiv, praktisk anvendelse og bredde.

Projektmodning

Du har mulighed for at søge om tilskud til projektmodning, hvis forberedelsen til en projektansøgning kræver ekstraordinære ressourcer. I en projektmodningsfase arbejdes der typisk med gennemførelse af behovsanalyse, med at finde samarbejdspartnere og med valg af metode. Hvis du vælger at søge om tilskud til projektmodning, skal du redegøre for, hvordan du vil gribe modningsfasen an. Som minimum skal du angive mål samt tids- og handlingsplan.

Samarbejdsprojekter

Slots- og Kulturstyrelsen lægger vægt på, at flere interessenter indgår i samarbejde / partnerskab om de enkelte udviklingsprojekter. Baggrunden er et ønske om at skabe mulighed for at flere biblioteker bliver inddraget i forsøgs- og udviklingsarbejdet, at opnå bredere sparring i forhold til udviklingen af biblioteksopgaverne og at udbygge samarbejdsrelationerne.

Der kan kun være én juridisk/økonomisk ansvarlig for det samlede projekt. Denne person er samtidig den, som Slots- og Kulturstyrelsen kommunikerer med vedrørende tilsagn/afslag på ansøgning, økonomiske forhold m.v.

Tilgængelighedskrav

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at fremme kravet om tilgængelighed for synshandicappede, ordblinde og svage læsere i almindelighed, til de it-projekter og it-ydelser som iværksættes med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Ifølge Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) sikres tilgængeligheden til elektroniske ydelser bedst og billigst, hvis den tænkes ind fra projektets start. Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer derfor til, at tilgængelighedsaspektet inddrages i projektets tidlige fase, og at der lægges vægt på kravet om tilgængelighed i udformningen af projektansøgningen.

Åbne standarder

Hvis der i projektet udvikles tekniske løsninger skal vedtagne relevante danske og internationale standarder følges.
Er den tekniske løsning dækket af Biblioteksstandarder i Danmark, som er obligatoriske for nye projekter, skal disse følges. Desuden bør tekniske løsninger kunne anvendes af en bredere kreds af biblioteker og potentielt også i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og skal derfor baseres på open source. Hvis dit projekt fraviger disse principper, er det vigtigt, at du begrunder undtagelsen i din ansøgning.

Snitflade mellem udviklingspuljeprojekter og DDB’s udviklingsmidler.
Det er muligt at søge til digitale projekter inden for indsatsområderne under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Projekterne skal have formidling i det fysiske rum som mål eller/og sigte mod modeludvikling, i forhold til bestemte målgrupper, der kan afprøves lokalt eller i tværkommunale samarbejder.

Tildeling af midler i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) vil have hovedvægt på at sikre etableringen af tekniske løsninger, der kan indgå i DDB samarbejdet og komme flest mulige folkebiblioteker til gode. Der kan i DDB søges om udviklingsmidler til projekter og initiativer, der medvirker til effektivisering, udvikling, synliggørelse og/eller øget anvendelse af folkebibliotekernes fælles digitale tilbud.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Kravene til udformningen af ansøgningen fremgår af hhv:

Den digitale ansøgning skal være underskrevet med institutionens digitale signatur.

Bilagene i form af budget og projektbeskrivelse skal indsendes som hhv. Excel - og Word-filer. Samarbejdsaftaler accepteres i pdf-format.

  • For sent modtagne ansøgninger kommer ikke i betragtning.

Økonomi

Projekter, der gennemføres af folkebiblioteker eller andre kommunale institutioner, bør være delvis finansieret af kommunen. Egenfinansieringen bør normalt udgøre 40 % af det samlede budget. En del af egenfinansieringen kan komme fra private samarbejdspartnere, fonde, legater m.fl. I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen imødekomme en ansøgning om fuld finansiering af et projekt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bevillige tilskud med et mindre beløb end det ansøgte.

Projektvarighed

Af årets bevilling giver Slots- og Kulturstyrelsen som udgangspunkt tilsagn om tilskud for et år. Ekstraordinært kan styrelsen give tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Du kan ikke opnå tilskud fra puljen med tilbagevirkende kraft.

Hvornår får du svar

Nærmere oplysninger om hvornår der er møde i Slots- og Kulturstyrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF) offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Ved en ansøgningsrunde 1. november kan du som ansøger normalt forvente svar inden udgangen af januar året efter.

Når du har indsendt ansøgningen

1. Når din ansøgning er modtaget, får du en elektronisk kvittering.

2. Ved ansøgningsfristens udløb fordeles alle indkomne ansøgninger blandt Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter, som udarbejder indstillinger til styrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF).

3. Hvis dit projekt opnår tilskud, vil det blive fulgt af én af Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter frem til den endelige afrapportering.

Lovgrundlag

I henhold til §18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, yder staten tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet, og der afsættes årligt et beløb på finansloven §21.31.03.10 til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal du

Tilskud bevilges under forudsætning af:

  • At du anvender tilskuddet i henhold til det budget og til tidsplanen i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten (og altså ikke nødvendigvis i 2018).
  • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis du ikke anvender det som angivet i ansøgningen, ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.
  • At det ved enhver omtale af udviklingsprojektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgår, at projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

Regnskab, revision og udbetaling

Se de generelle bestemmelser.
Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskud for tilsagn på mere en 100.000 kr. efter aflagt regnskab. Tilskud på eller under 100.000 kr. får udbetalt tilskud efter fremsendt erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet. Ved en toårig bevilling kan dele af tilskuddet udbetales efter fremsendt årsregnskab. Du skal aflægge slutregnskab til projektets faglige konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 mdr. efter projektets afslutning. Sagsbehandlingstiden i styrelsen er herefter 8 uger.

Afrapportering af projektmodning

Modtager du tilskud til projektmodning, skal du afrapportere ved at fremsende en egentlig ansøgning eller en kort rapport om, hvad der førte til, at projektmodningen ikke resulterede i en egentlig ansøgning.

Faglig resultatformidling og markedsføring af igangværende forsøg

Tilskudsmodtagere skal give andre biblioteker og offentligheden mulighed for løbende at følge med i udviklingen af projektet ved at publicere information om projektets forløb i Projektbanken. Det er vigtigt, at projektresultater løbende formidles i form af artikler i fagblade, lokal- og landsdækkende presse, konferenceindlæg m.v. Disse produkter skal også indgå i Projektbanken. Hvor det er relevant, skal projektresultater desuden anvendes til markedsføring af bibliotekets ydelser.

Juridisk og økonomisk ansvar for projektet

Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, og at projektet ikke strider imod administrativt fastsatte regler.

Hvem vurderer din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse.

Slots- og Kulturstyrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF), rådgiver styrelsen i forbindelse med Udviklingspuljen.

Læs bekendtgørelsen

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet pr. 1. januar. Tilskuddets størrelse bestemmer hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelsen

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen? Så kan du henvende dig til os her.