"Grib Engagementet"

Her kan du læse mere om, hvordan kommunale modelforsøg skal give flere børn og unge mulighed for og lyst til at møde og engagere sig i kunst og kultur.

Modelforsøget "Grib Engagementet" har til formål at understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter som for eksempel musik, teater, billedkunst m.v. Initiativet består af en pulje på i alt cirka 37 millioner kroner og et proces-evalueringsforløb for de deltagende projekter.

Puljen støtter en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge i alderen 0 til 24 år. Erfaringerne fra modelforsøgene - og den løbende faglige evaluering - skal danne grundlag for at vurdere, hvordan det fremadrettet er muligt at understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Puljen består af to ansøgningsrunder med ansøgningsfrist den 25. maj og den 10. november 2021. Midler fra 1. runde er allerede uddelt, mens 2. runde kan søges fra den 19. august, hvorefter midlerne bliver uddelt den 20. januar 2022.

Læs puljeopslaget 

STØTTEDE PROJEKTER:

"SKABERTRANG - kreative ungefællesskaber i nye formater"

Roskilde Kommune vil med modelforsøget udvikle nye kompetencer og formater til fremtidens kulturskoler, kunstformidlere og uddannelsesinstitutioner. Modelforsøget sigter mod at udvikle en bredere kunstpædagogisk faglighed præget af medskabelse og sømløst tværæstetisk og tværfagligt samarbejde. Her vil man fokusere på at skabe nye måder at etablere og støtte kunstneriske, kreative ungefællesskaber, der inkluderer unge, som normalt ikke er engageret i kunst og kultur.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.015.000 kroner.

Målgruppe: Primært 13-18 årige og sekundært 9 til 19-årige.

Kunstarter: Billedkunst, dans, performance og poesi/tekstskrivning.

"Den Magiske Musikmaskine"

Esbjerg og Odense Kommuner vil i samarbejde etablere et rejsehold af fagprofessionelle, der sammen med skolernes egne lærere kombinerer lokalkendskab med sagkundskab og omsætter det til musik. Modelforsøget vil nå ud til flere børn og unge i skolerne gennem en agil vifte af skabende aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes naturlige musikalitet og vækker deres interesse og nysgerrighed.

Modelforsøget bibringer derudover ekstra underviser- og kunstnerressourcer i folkeskolens musikundervisning og SFO-tid, tæt på hvor børn og unge befinder sig.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.182.000 kroner.

Målgruppe: 3.-6. klasse.

Kunstarter: Musik.

"Musik med Krop"

Fredensborg Kommune vil i samarbejde med Lolland, Aalborg og Tårnby Kommuner invitere børn ind i kunstneriske fællesskaber, hvor fantasi, kreativitet og skaberlyst stimuleres. Modelforsøget initieres ud fra forståelsen af, at kunst, kultur og kreativitet har opbyggelig betydning for børns kognitive, sociale og motoriske udvikling.

Modelforsøget vil give 700 børn fra 4 kommuner; 8 skoler/institutioner og 32 klasser/grupper et 8-ugers forløb, hvor musik-motorikrytmik-dans udvikles med kroppen i centrum. Forskere og kunstnere bidrager til udvikling og implementering. Derudover vil lærere og pædagoger kompetenceudvikles gennem forsøget.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.450.300 kroner.

Målgruppe: 5-9-årige, 0.-2. klasse, såvel som 0.-9. klasse med fokus på elever med autismespektrumforstyrrelse.

Kunstarter: Musik og dans.

"Det Musiske Skolesystem"

Hjørring Kommune vil med modelforsøget bruge musikken som løftestang for børns sociale og personlige udvikling. Gennem musisk og æstetisk læring investerer modelforsøget i alle børns læring, trivsel og dannelse ved brug af den musikpædagogiske metode El Sistema.

Musikken skal herigennem udgøre en rød tråd i overgangen fra dagtilbud til skole. Visionen er, at alle børn i Hjørring Kommune lærer at spille musik i løbet af deres tid i dagtilbud og skole. 11 daginstitutioner og 3 skolecentre indgår i samarbejdet.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.596.348 kroner.

Målgruppe: 4-5-årige i dagtilbud og skoleelever tom. 5.-6. klasse.

Kunstarter: Musik.

"Kulturspor"

Viborg og Skive kommuner samarbejder om modelforsøget, der arbejder aktivt med puljens formål i form af udvikling af elevsammensætning, -rekruttering og outreach, såvel som samarbejde på tværs af kommunale institutioner, foreningsliv og undervisningssektorer.

Modelforsøget vil gennem integreret og tværfagligt kvalificerende indsatser i folkeskolen søge mod at give alle børn og unge adgang til et aktivt og skabende liv med kultur. I alt 19 institutioner vil deltage i modelforsøget, heriblandt Kulturskolen Viborg, Skive Musikskole, Kulturprinsen, VIA/TAW Viborg og VIA læreruddannelsen i Skive.

Modelforsøget modtager et tilskud på 2.250.000 kroner.

Målgruppe: 0.-10. klasse.

Kunstarter: Musik, billedkunst, scenekunst, tegning og animation.

"Børnekulturstafetten"

Holbæk og Odsherred Kommuner samarbejder om modelforsøget, hvor formålet er at styrke samarbejde mellem kunstnere, kulturskoleundervisere og dagtilbud i kommunerne. Dette er med henblik på udvikling af samskabelse, der kan motivere og skabe varig interesse for kunst- og kulturtilbud hos børn i dagtilbud og deres forældre.

Forsøget vil prioritere deltagelse fra yderområder, hvor børnenes møde med kunst- og kulturtilbud hæmmes af økonomiske forhold, kulturelle vaner eller geografisk afstand. Ydermere sigter modelforsøget mod at videreudvikle de involverede faggruppers viden og kompetencer i forhold til arbejdet med æstetisk praksis for børn i dagtilbud.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.150.700 kroner.

Målgruppe: Børn i dagtilbud.

Kunstarter: Teater, litteratur, tegning, drama, billedkunst og musik.

"Rammer der Rummer"

Vejle Kommune vil i samarbejde med Designskolen Kolding og Rytmisk Musikkonservatorium undersøge de fysiske rammer som ressource. Modelforsøget er således baseret på en antagelse om, at de fysiske rammer rummer potentiale for udvikling af nye pædagogiske og formidlingsmæssige former. Herved muliggøres en strategisk udvikling af undervisningstilbud og målet om bredere deltagelse.

Målgrupperne er 17-19-årige unge og børnefamilier, og der vil blive gennemført mindst seks indsatser af mindst tre måneders varighed.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.475.000 kroner.

Kunstarter: Musik m.m.

"Musik- og Kulturskolen som demokratisk arena"

Ballerup og Egedal Kommuner vil med projektparaplyen igangsætte tre modelforsøg på tværs af kommunegrænser. Formålet er at give flere børn og unge lyst til at deltage og engagere sig i lokale musik- og kunstmiljøer for derigennem at udvikle aktivt medborgerskab.

Der sigtes mod udvikling af nye aktiviteter, miljøer og pædagogikker med fokus på skabende fællesskaber og elevejerskab. Derudover vil en aktiv del af modelforsøgene være et kompetenceudviklingsforløb for alle deltagende aktører designet og faciliteteret af Rytmisk Musikkonservatorium.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.464.006 kroner.

Målgruppe: 3.-4. klasse og 12-24-årige.

Kunstarter: Medier og teknologier som børn/unge er kompetente brugere af.

"Grib engagementet - fold kunsten ud!"

Faaborg-Midtfyn Kommune vil med modelforsøget tiltrække og engagere børn og unge i kunst- og kulturaktiviteter. Mange børn og unge i Faaborg-Midtfyn får ikke gjort sig erfaringer med kunst og kreativitet i deres fritid, hvilket blandt andet kan skyldes, at kommunen ligger under landsgennemsnittet i uddannelses- og indtægtsniveau.

Kommunen ønsker med modelforsøget at udvikle på eksisterende aktiviteter og afprøve nye tilbud med et højt kunstfagligt niveau. Modelforsøget er henvendt til børn og unge op til 24 år og vil eksperimentere med lokalt forankrede samarbejder, lokal synlighed, involvering af familier og nye formater i kulturelle fritidstilbud.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.075.000 kroner.

Kunstarter: Musik, teater, litteratur/skriveværksted, billedkunst, design og film.

"Grib engagementet i de musiske fællesskaber"

Aarhus Kommune vil med modelforsøget udvikle langtidsholdbare modeller i fællesskab mellem kunstskoler og specialklasser, så eleverne får adgang og lyst til at deltage i fællesskaber inden for musik, teater, dans og billedkunst.

Modelforsøget er målrettet elever fra specialklasser og indbefatter et strategisk samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og understøttes af følgeforskning fra VIA UC, der er med til at skabe fælles kompetenceudvikling og forankring.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.000.000 kroner.

Kunstarter: Teater, dans, visuel kunst og musik.

"Kreative Containere - plads til nysgerrighed og engagement"

Nordfyns og Varde Kommuner samarbejder om modelforsøget, hvor formålet er at fremme børns engagement i de kreative fag. For at opnå dette etableres fysiske rum i form af kreative containere, hvori børn i folkeskolen kan arbejde, lege, skabe og eksperimentere mere med musik og kunst.

Sideløbende samarbejder kommunerne med Syddansk Musikkonservatorium om at udvikle pædagogiske tilgange til musikken i krydsfeltet mellem skole og musikskole, hvor særligt børnenes adgang til instrumenter, fysiske rum og faciliteter står i centrum.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.055.000 kroner.

Målgruppe: Alle elever på deltagende folkeskoler, såvel som lærere i de kreative fag, musikskolelærere og musikpædagogikstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium.

Kunstarter: Musik.

Grib kreativiteten - Unge skaber engagement

Silkeborg, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner samarbejder om at fremkalde unges interesser og evner for det kunstneriske og kreative. Modelforsøget vil i samarbejde med de unge skabe og definere nye rammer for deltagelse i kunstneriske og kreative aktiviteter – særligt med henblik på de 13-18-årige.

Fokusgruppeinterviews med målgruppen, såvel som workshops i involverende og samskabende læringstilgange for de medvirkende undervisere, vil være afsæt for modelforsøget med kulturklubaktiviteter i hver af de medvirkende kommuner.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.050.000 kroner.

Kunstarter: Musik, dans, billedkunst og drama.

"Kulturen flytter ud - et kulturelt eksperimentarium"

Lejre, Ringsted, og Kalundborg Kommuner går sammen om at kvalificere og udbrede musik- og kulturskolernes læringstilbud, så de bliver lettere tilgængelige for alle børn og unge. I et lærende samspil mellem pædagogisk personale fra SFO'er og klubber, musik- og kulturskolernes undervisere/kunstnere og Professionshøjskolen Absalon, vil kommunerne med modelforsøget udvikle nye former for fleksible og uformelle læringsmiljøer, der kan medvirke til at flere børn og unge møder kunst og kultur.

Modelforsøget modtager et tilskud på 2.159.546 kroner.

Målgruppe: To forskellige målgrupper fordelt på tre kommuner - de 10-12-årige og de 13-17-årige.

Kunstarter: Musik, lyd, billedkunst, animation, drama og dans.

"Story of my life"

Gentofte Kommune vil med modelforsøget afprøve nye og alternative tværkunstneriske metoder med henblik på at rekruttere nye elever i alderen 13-24 år til kulturskolen og Gentofte Musikskole.

Modelforsøget bygger på ungdomsteatret C:NTACTs metoder og består af en række workshops, der skal skabe en forestilling, som skal opføres på Bellevue Teatret. "Story of my life" tager udgangspunkt i deltagernes egne fortællinger, som formidles gennem skabende processer og etablerer nye relationer og positive, forpligtende fællesskaber.

Modelforsøget modtager et tilskud på 1.032.000 kroner.

Kunstarter: Scenekunst, dans, rap, digtning og musik.

Opdateret 30. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen