Ofte stillede spørgsmål til Grib engagementet

HVOR KAN VI HENVENDE OS, HVIS VI HAR SPØRGSMÅL TIL PULJEN?

Vi anbefaler, at I læser denne Q&A grundigt. Hvis I ikke finder svaret på jeres spørgsmål her, så kan I kontakte os på kommunerboernogunge@remove-this.slks.dk

HVORDAN ANSØGER VI?

Klik på den røde bjælke, hvor der står ANSØG nederst på siden om den pulje, I ønsker at søge. Her finder I ansøgningsskemaet, budgetskabelonen og samarbejdsaftaleskabelonen.

Budgetskabelonen og samarbejdsaftaleskabelonen skal vedhæftes i PDF-version til ansøgningsskemaet. I skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsskabelon, budgetskabelon og samarbejdsaftaleskabelon, ellers får I et administrativt afslag på jeres ansøgning.

KAN VI UPLOADE ANDRE BILAG UD OVER BESKRIVELSE AF MODELFORSØGET, BUDGET OG SAMARBEJDSAFTALER?

Nej, der kan kun uploades de tre bilag: Beskrivelse af modelforsøget, budget og samarbejdsaftaler.  

Ansøgerkreds og samarbejdspartnere

HVAD BETYDER DET, AT EN KUNST- ELLER KULTURSKOLE SKAL GENNEMFØRE MODELFORSØGET MED MINDST TO FORSKELLIGE TYPER AF AKTØRER?

Det betyder, at aktørerne skal være forskellige. Hvis en kunst- eller kulturskole f.eks. kun indgår samarbejder med to dagtilbud, så vil det ikke være tilstrækkeligt. For de to dagtilbud er samme type aktør.

SKAL EN KUNST- ELLER KULTURSKOLE VÆRE PARTNER BLANDT DE ANSØGENDE SAMARBEJDSPARTER?

Ja, og kunst- eller kulturskole skal forstås meget bredt. Det behøver ikke at være en musik- og kulturskole, der modtager statsrefusion. Aktører, som f.eks. en billedskole, en teaterskole eller et skriveværksted for børn og unge er også velkomne til at søge puljen.

KAN BIBLIOTEKER OGSÅ VÆRE EN SAMARBEJDSPART, SELV OM BIBLIOTEKER IKKE ER NÆVNT SOM EKSEMPEL PÅ EN SAMARBEJDSPART I PULJEOPSLAGET?

Biblioteker kan godt søge. Ikke alle relevante samarbejdsparter er nævnt i opslaget. Det væsentlige er, at ansøgningen argumenterer godt for valget af samarbejdsparter. 

KAN MAN TÆLLE DE FORSKELLIGE KUNSTARTER UNDER KUNST- ELLER KULTURSKOLEN SOM SELVSTÆNDIGE AKTØRER?

Nej, kunst- eller kulturskolen er én aktør, som kan tilbyde aktiviteter inden for flere kunstarter. 

HVIS TO KOMMUNER INDGÅR ET SAMARBEJDE, SKAL DER SÅ VÆRE TO AKTØRER I EN KOMMUNE OG TO AKTØRER I DEN ANDEN KOMMUNE?

Ja, så længe den kommunale forvaltning i hver kommune bakker op som den juridiske ansøger. Der skal være en underskrift fra en forvaltningschef eller borgmester i hver kommune.

KAN AKTØRER VÆRE TO KOMMUNER OG EN PROFESSIONSHØJSKOLE. ALTSÅ TO KOMMUNERS KUNST- ELLER KULTURSKOLER OG ÈN PROFESSIONSHØJSKOLE?

Nej, det kræver, at der kommer en tredje part med, da kunst- eller kulturskolerne er den samme type aktør. 

KAN PROFESSIONSHØJSKOLER DELTAGE MED FX FØLGEFORSKNING OG KOLLABARATIV FORSKNING?

Slots- og Kulturstyrelsen dækker ikke evt. udgifter til forskning. Men de parter, der vil bidrage med følgeforskning, er meget velkomne til at deltage. Hvad angår professionshøjskolernes rolle, vil det – i forlængelse af sigtet med initiativet - være frugtbart, hvis den viden, projekterne skaber om virkning, kan blive indbygget i uddannelse og efteruddannelse af professioner, der arbejder med børn og unge.

KAN EN INTERNATIONAL SAMARBEJDSPART VÆRE EN AF DE TRE PARTER?

Ja, hvis der argumenteres for, at det er relevant for jeres projekt. 

Vilkår for ansøgning for projektperiode 2021-2022

MÅ PROJEKTER DER SØGER 2. RUNDE, DVS. DEN 15. NOVEMBER, GODT VARE IND I 2023?

Nej, ansøgninger der får tilsagn fra den 2. runde skal have gennemført alle aktiviteter i 2022 og have forbrugt alle de bevilgede midler inden udgangen af 2022. 

Økonomi

MÅ MEDFINANSIERINGEN UDGØRES AF KAPITALISERET ARBEJDSKRAFT?

Ja, det må den gerne.

MÅ ET PROJEKT GERNE SØGE OM MERE END 1 MILLION KR. I TILSKUD FRA SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN?

1 million kr. er det beløb, der som minimum skal søges om i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Man må godt tænke stort, hvis det understøtter en tyngde i projektet, fx ved at flere kommuner går sammen om et projekt, eller ved at der er mange samarbejdsparter involveret. Vær opmærksom på, at egenfinansieringen skal udgøre min. 25 % af det samlede budget. Ansøger I om 1 mio. kr i tilskud, betyder det, at jeres egenfinansiering skal udgøre min.  333.333 kr.

 

 

HVILKE KRAV STILLES DER TIL EGENFINANSIERING?

Egenfinansieringen skal udgøre min. 25 % af det samlede budget. Vær opmærksom på, at det er et krav, at ansøgningen søger om min. 1 mio kr. i tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøger I om 1 mio. kr i tilskud, betyder det, at jeres egenfinansiering skal være på min. 333.333 kr.

Kriterier

HVORFOR PRIORITERES ANSØGNINGER, DER KOMMER FRA ET SAMARBEJDE MELLEM FLERE KOMMUNER?

Det er vigtigt, at modelforsøgene har en vis tyngde og fylde, fordi det vurderes, at sandsynligheden for at projektet bliver forankret derved bliver større.  

HVORDAN BLIVER PROJEKTANSØGNINGER MED FOKUS PÅ KUNSTFORMIDLING VÆGTET OVER FOR PROJEKTER MED FOKUS PÅ SAMSKABELSE, EJERSKAB OG LÆRING?

Projektansøgninger med fokus på børns og unges kunstneriske deltagelse og udfoldelse vægtes højst. Kunstformidling, hvor børn er tilskuere eller publikum, er ikke det ønskede fokus i denne pulje.

HVORDAN INDBYGGER MAN ET FREMTIDSPERSPEKTIV I PROJEKTET, EFTERSOM DET STOPPER, NÅR PROJEKTPERIODEN OPHØRER?

Da der er tale om modelforsøg, er der lagt op til, at erfaringerne kan blive løftet videre efter projektperioden. Herudover vil det være op til de ansvarlige aktører, herunder deltagende kommuner, selv at videreføre de gode erfaringer.

SKAL ANSØGNINGEN ARGUMENTERE FOR, AT KUNST OG KULTUR ER GODT FOR BØRN OG UNGE?

Ansøgningen skal argumentere for, at det planlagte projekt har relevans for børn og unge, og herunder at de planlagte kunstneriske aktiviteter er relevante for børn og/eller unge.

KAN MAN SØGE TIL AT FORLÆNGE PROJEKTER, SOM MAN ALLEREDE HAR AFSLUTTET, MEN SOM MAN VED VIRKER?

Ja, men det er vigtigt, at projektet bliver opskaleret, får mere tyngede og bliver udvidet med en eller flere nye målgrupper. Derudover skal der udvikles en indsatsteori, hvor ansøger indlægger antagelser, hvis virkning ikke er kendt på forhånd.

KAN EN ANSØGNING UDGØRE EN OVERORDNET PROJEKTPARAPLY, SOM DÆKKER OVER FLERE MINDRE PROJEKTER?

Ja, så længe der bliver argumenteret for det i forhold til puljeopslagets formål, krav og kriterier.  

Om indsatsteori og procesevaluering

ER INDSATSTEORI DET SAMME SOM FORANDRINGSTEORI OG SOM PROGRAMTEORI?

Ja, de tre begreber dækker over nogenlunde den samme tilgang.

KAN ANSØGER UDARBEJDE INDSATSTEORI I SAMABREJDE MED PROJEKTETS PLANLAGTE SLUTBRUGERE DVS. BØRN OG UNGE?

Ja, det vil formentlig være svært for de ansøgere, der ikke pt. har etableret kontakt til projektets målgruppe. Men har man allerede kontakt med den børne- og ungegruppe, man vil rette sit projekt mod, kan det være relevant, fordi man herved kan øge det vidensafsæt, som projektets indsatsteori hviler på.

Opdateret 17. august 2021