Støttede projekter 2019

Puljen havde ansøgningsfrist 14. juni 2019. Slots- og Kulturstyrelsen modtog 31 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 35 millioner kr. I samråd med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at støtte tre projekter i 2019.

Projekterne blev udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyn til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning. I vurderingen af ansøgningerne lagde Slots- og Kulturstyrelsen og det rådgivende udvalg vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, og bæredygtighed sammen med deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Forud for puljens ansøgningsfrist havde Slots- og Kulturstyrelsen afholdt en camp for videndeling og etablering af partnerskaber mellem boligsociale aktører samt kunst- og kulturaktører. Campen fandt sted i Husum og Tingbjerg i København.

Følgende projekter har modtaget støtte:

Usynlige stier

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København. Projektets primære formål er at eksponere beboerne for kunst via radikal og kontinuerlig samskabelse - og at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund. Kunst er omdrejningspunkt for møder mellem en række målgrupper, som ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse ikke er til stede. Ansøger er Boligforeningen VIBO. Projektet løber fra 2019 til 2022 og modtager 1.798.200 kr. i tilskud.

Gellerup Højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus. Det er projektets formål at skabe og udvikle Gellerup Forsamlingshus og på sigt den selvejende institution Gellerup Højskole. Projektet bygger på tæt samarbejde med beboere og centrale institutioner i området, og vil involvere resten af Danmark i ”samtalen”, som henter en helt særlig demokratisk legitimitet og styrke ved at udspringe af et fællesskab med udgangspunkt i de 80 nationaliteter og mangfoldigheden af livstolkninger, der findes i området. Ansøger er Gellerup Højskole og forsamlingshus, Aarhus kommune. Projektet løber fra 2019-2023 og modtager 2.029.000 kr. i tilskud. 

KulturKarrusellen

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle. Formålet med projektet er at fremme, at børn og unge - særligt piger - indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. For at de derigennem bliver kulturelle og demokratiske frontløbere i deres lokalområde. Med KulturKarrusellen udvikles et forløb, der kører i ring omkring en kulturakse. Her får deltagerne en introduktion til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, teater og film. Projektet skal munde ud i en levedygtig Kulturforening drevet af de lokale. Ansøger er Kulturkarrusellen, Vejle kommune. Projektet løber fra 2019-2022 og modtager et tilskud på 1.020.600 kr.

Opdateret 15. april 2021