Webinarer for procesevaluering og vidensdeling

Slots- og Kulturstyrelsen har afholdt syv webinarer om projekterne, der har modtaget støtte fra puljen til Kunst og kultur i udsatte boligområder. Webinarerne gennemføres i samarbejde med projektaktører fra projekterne.

Formålet med webinarene er at skabe vidensdeling og erfaringsudveksling om projekterne med særlig fokus på metodeudvikling. Endvidere vil læring og erfaringer i forbindelse med covid19 italesættes. 

Ønsker du at se eller gense webinarerne, kan du udfylde kontaktformularen, og vi vil sende dig et link til videoerne, som er råmateriale fra hvert enkelt optaget webinar.

OBS. Kun videomateriale fra Webinarerne fra 2020 er tilgængeligt på nuværende tidspunkt. 

Beskrivelse af de syv webinarer

Webinar: Usynlige stier

Webinaret fandt sted den 6 november 2020

I kunstprojektet Usynlige Stier skaber beboerne fire markante og permanente kunstværker i deres eget byrum i tæt samarbejde med professionelle kunstnere. Usynlige Stier er et eksperiment med radikal samskabelse. Projektet bygger på ambitioner om kvalitet i både kunst såvel som i de sociale processer, der leder til den. Usynlige Stier handler om selvbestemmelse, relationer, tryghed og kreativitet, som udvikles igennem intense deltagelsesprocesser med kvarterets mange forskellige beboergrupper.

Usynlige Stier er et samarbejde mellem en mangfoldig liste af aktører. Projektet er opstået på initiativ af de fire boligforeninger i kvarteret - hvoraf to er almene (Bo-Vita og VIBO) og de andre er henholdsvis en ejer- og en andelsforening - sammen med den boligsociale Helhedsplan Sigynsgade - “Vores Kvarter”, kunstcenteret Copenhagen Contemporary og den lokale kulturenhed Kultur N. Området er på ghettolisten og rummer bl.a. Krakas Plads, som har været præget af kriminalitet, konflikter og negativ omtale i mange år.

Beboernes sociale diversitet, projektets unikke aktørkonstellation og den radikale kobling af det sociale med det kunstneriske skal skabe “usynlige stier” imellem ellers adskilte beboergrupper og imellem området og omverdenen. Beboerne mødes om kunst i kvarteret og på Copenhagen Contemporary som aktive medskabere for at opbygge et fællesskab, få nye kompetencer og perspektiver og ikke mindst for at indtage deres eget offentlige rum.

Usynlige Stier har fokus på metodeudvikling. Der eksperimenteres bl.a. med kunstnerisk mesterlære, hvor beboere knyttes tæt til den kunstneriske proces og tilegner sig nye kompetencer og indsigter.

På nuværende tidspunkt har Usynlige Stier manifesteret sig som et kunstnerisk frirum i form af en kunstcontainer på Krakas Plads, et underjordisk værksted i kvarteret samt en række midlertidige kunstinstallationer. Usynlige Stier har indtil videre samarbejdet med kunstnerne Eliyah Mesayer, Gudrun Hasle, Zven Balslev, Kasper Lynge, Signe Emma, Joseph Rodriguez, Kevin Broadbery og Brad S. Wise.

Det første store permanente værk i Usynlige Stier er lige nu under udarbejdelse i samarbejde med kunstgruppen Galvin Harrison + T.N.G. og opføres efter planen på Krakas Plads i foråret. 

 

 

 

Webinar: Gellerup forsamlingshus - Gellerup Højskole på vej

Webinaret fandt sted den 12. november 2020.

Formålet med Gellerup Forsamlingshus er at skabe fælles oplevelser og møder på tværs af Aarhus og Danmark med udgangspunkt i Gellerup. Vi er 10 unge mennesker med en diversitet af livstolkninger, etniciteter og baggrunde, som vil invitere resten af Danmark med ind i ”samtalen” med arrangementer, der simrer af bæredygtighed og demokratisk handlekraft.  Vi skaber arrangementer, der sætter aftryk og gør indtryk i Aarhus og resten af Danmark.

Ambitionen er at skabe forudsætningen for dannelsen af Gellerup Højskole, som en klassisk dansk folkehøjskole, hvor den helt centrale målgruppe vil være unge mellem 18 og 25 år i tiden mellem ungdomsuddannelsen og den videre uddannelse.

Målgruppen for forsamlingshuset er, som i højskolen, unge mennesker, og netop derfor er det helt centralt, at det er os 10 unge, der initierer og driver de enkelte arrangementer. For alle arrangementer er overlæggeren ”demokratisk handlekraft og bæredygtighed”. Bæredygtighed på alle fronter: socialt, økonomisk, religiøst, etnisk, såvel som inden for køn og klima.

Projektet er en ny-tolkning af den klassiske grundtvigske folkehøjskole placeret midt i Gellerup. De første folkehøjskoler var centrale byggesten i skabelsen af det danske demokrati, og bestyrelsen bag tror på, at man kan revitalisere den brobygning og fælles handlekraft i Gellerup, hvor skolen vil være placeret mellem mere end 80 nationaliteter og et hav af kulturer.

Undervejs vil vi skabe ny viden og metodeudvikle. Det sker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, i særdeleshed visuel antropologi. Samarbejdet har skærpet anvendelsen af sociale medier, videoer og billeder som kommunikations- og analyseredskab. Digital eksponering er helt afgørende i opstartsfasen, hvor forsamlingshuset er underlagt forsamlingsrestriktioner pga. Corona.

Webinar: Kulturkarussel

Webinaret fandt sted den 20 november 2020.

Vejle Kommune står bag projektet KulturKarrusel. Projektet har fokus på børn og unge – særligt at uddanne piger til kulturelle frontløbere. Formålet er at fremme aktivt medborgerskab og give børn og unge fra boligområdet mulighed for at opdage deres egne potentialer og indgå i nye konstruktive fællesskaber. Det er ønsket at bruge kunst og kultur til at bygge bro mellem børn og unges nærmiljøer og den omkringliggende verden.

Målet er at udvikle et koncept, hvor børn og unge i målgruppen (4.- 9. klasse) får mulighed for at prøve kræfter med flere forskellige kunstarter og en bred vifte af kreative aktiviteter. Derudover er målsætningen at give lokalområdet værktøjer til, at konceptet kan fortsætte efter projektperiodens udløb. Således skal der dannes en kulturforening, som er sammenlignelig med en idrætsforening. Kulturforeningen skal drives af unge fra lokalområdet, som allerede nu er knyttet til projektet. Den unge bestyrelse har bl.a. indflydelse på hvilke kreative fag og aktiviteter, der tilbydes. Ydermere deltager de aktivt som et forbillede for de deltagende børn.

Webinar: ”Kysset” – mobilisering og forankring af kulturelt medborgerskab i krydsfeltet mellem lokale kunstneriske interventioner, fysiske udviklingsplaner og socialt miks af borgere

Webinaret fandt sted den 18. marts 2021.

Det almene boligområde Taastrupgaard står over for en radikal forandringsproces, hvor massive fysiske omdannelser skal resultere i social forandring. I den strategiske udviklingsplan for området er visionen at bruge kulturen som løftestang til at udvikle et nyt bykvartér i Taastrup kaldet for ”Kulturkvarteret”. Kulturkvarteret omfatter både Taastrupgaard og et kommende boligområde med private boliger ”Selsmosekvarteret”, der vil grænse op til Taastrupgaaard.

Kulturprojektet finder sted i området ”Kysset”, som er grænsezonen mellem Taastrupgaard og Selsmosekvarteret. I Kysset skal Taastrupgaard interagere med nye boformer og beboere, så området bliver ét sammenhængende kvarter. I dag er ”Kysset” et sted med utryghed pga. ungegrupperinger og samtidig også det sted, der rummer flest interessegrupper med parallelle og adskilte aktiviteter. ”Kysset” er altså et sted med både indbyggede konflikter og mange sociale ressourcer, hvilket gør det oplagt at arbejde med som udgangspunkt for kulturelt medborgerskab.

Over en periode på tre år gennemføres tre kunstneriske interventioner med områdets mange forskellige borgere og fællesskaber. Det er målet at hvert interventionsforløb udmunder i et fælles produkt, som deltagerne kan videreføre selv eller med støtte fra den boligsociale helhedsplan. Kunstinterventionerne er samtidig udgangspunkt for et forskningsprojekt, der omhandler udvikling af socialt bæredygtige bymodeller. Forskerne vil via interventionerne udvikle nye former for fysiske og organisatoriske prototyper baseret på borgernes viden, og på de ønsker de har for områdets udvikling.

Forventningen er, at beboernes deltagelse i interventionerne, de fælles samtaler og konkrete produkter og prototyper bidrager til at udvikle en levedygtig, demokratisk og aktiv lokal kultur. Ambitionen er således at give initiativet og ejerskabet tilbage til lokale beboere, så Kulturkvarterets identitet defineres af de mennesker, der bor i og bruger området.

Webinar: Vi fællesskaber vores by

Webinaret fandt sted den 25. marts 2021.

Vi Fællesskaber Vores By er et treårigt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, som udbygger og skaber nye kontaktflader på tværs af alder, sociale og kulturelle skel i og omkring Gellerup og Toveshøj.

Gellerup og Toveshøj undergår i disse år store arkitektoniske og byrumsmæssige forandringer, hvor boligblokke og institutioner nedgives og nye skal opbygges, og hvor beboere fraflyttes og nye skal komme til.   ’Vi Fællesskaber Vores By’ er forankret i Galleri Andromeda 8220 i Gellerup. Hos Galleri Andromeda 8220, arbejder med kulturarrangementer, der engagerer lokale beboere fra Gellerup-Toveshøj området, og samtidig tiltrækker besøgende fra andre dele af regionen.

Det er en kompleks proces og en omstilling, der fylder meget i bevidstheden hos beboerne i Gellerup og Toveshøj, men det er også en proces, som har fået national bevågenhed. Galleri Andromeda 8220, tager afsæt i den proces med et positivt fokus på medborgerskab, sameksistens og byudvikling gennem sammenhængende kultur- og undervisningsaktiviteter, der engagerer på tværs af forskelle, og som samtidig åbner Gellerup og Toveshøj for resten af landet. 

Læringsforløb og workshops med fokus på arkitektur og byudvikling træner ikke kun evnen til at tænke og udtrykke sig rumligt og æstetisk. Et sådant fokus styrker i lige så høj grad evnen til at identificere forskellige behov og målgrupper; til at afgrænse og analysere problemstillinger, til at samarbejde, undersøge, og til at vurdere fordele og udfordringer ved forskellige løsningsmuligheder.

Projektforløbet involverer workshops og undervisningsforløb for de lokale folkeskolers elever i udskolingen. Projektet resulterer årligt i udstillinger, der formidles i samarbejde med etablerede udstillingsaktører – som Aarhus Architecture Festival (AAFx), Copenhagen Architecture Festival (CAFx) og på Dansk Arkitektur Center (DAC). Dermed får projektet en stor geografisk spredning med udgangspunkt i Gellerup og Toveshøj.

Webinar: Kulturskolen i Vollsmose

Webinaret fandt sted den 4. marts 2021.

Ambitionen med ”Kulturskolen i Vollsmose” er at vække interesse hos børn og øge deres engagement i at udfolde sig kunstnerisk og deltage aktivt i kulturelle fællesskaber i lokalområdet.

Projektet bygger på erfaringer fra pilotprojektet Ghet2gether og er et kulturelt eksperimentarium, der undersøger didaktiske og kunstneriske metoder for en målgruppe, der ikke i udgangspunktet deltager i kulturtilbud. Det er børnenes egen fortælling og kreativitet, der skal være drivkraft og smitte af på de kunstneriske og kulturelle praksisser samt give en oplevelse af, at deres kunstneriske stemme har ret. Børnene bliver inddraget gennem dialog, demokratiske og dannende processer, som tager afsæt i at kunne udtrykke sig gennem musisk udfoldelse.

Undervisningen varetages af kunstnerisk uddannede medarbejdere og tilrettelægges i tæt samarbejde med pædagogiske medarbejdere fra daginstitutionerne og SFO. For at gøre det nemt og trygt følges børnene fra deres daglige skolegang og SFO af kendte voksne til værkstedsaktiviteten. Undervisningen foregår i en ramme, hvor det sociale og det faglige går op i en højere enhed.

Der tilbydes fra foråret 2021 én årlig projektuge i hver af de fire daginstitutioner. Derudover er der et tilbud om at deltage i fire kulturværksteder (musik, dans, drama og billedkunst) på den lokale folkeskole ugentligt umiddelbart efter skoletid i ca. 4. mdr. pr. halvår. Målgruppen for aktiviteterne er børnehavebørn i alderen 3-6 år og skolebørn fra 0.-6. klasse.

Bag projektet står områdets to skoler og fire daginstitutioner samt Odense Musikskole som projektkoordinator og kunstnerisk tovholder i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi, Det Kongelige Teater Balletskolen Odense samt et teater i Odense.

De boligsociale aktører (de to skoler og daginstitutionerne) sikrer den lokale forankring og bidrager med uundværligt kendskab og netværk til boligområdets beboere. Det er en afgørende præmis, at den lokale viden skal bringes i spil og være med til at sikre et tilpasset, relevant og på sigt bæredygtigt kulturtilbud i området.

Webinar: Her hvor vi bor- børn og unges stemme i en kulturel byudvikling af Nykøbings Grønne Hjørne 

Webinaret fandt sted den 11. marts 2021.

Projektet finder sted på Østerbro i Nykøbing Falster og formålet er, at lokalområdets børn og unge får en aktiv og medskabende rolle i udviklingen af deres eget lokalområde. I løbet af den 3-årige projektperiode involveres børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, kunstneriske udtryk og events i det offentlige rum.

Bydelen Østerbro er smukt beliggende i den østligste del af Nykøbing F. tæt på skov og vand. Bydelens beboere er sammensat af mange forskellige grupper, og midt på Østerbro ligger Lindholm, hvor tre almennyttige boligselskaber tilsammen har 700 lejligheder med ca. 1550 beboere. Lindholm er udpeget som udsat boligområde på regeringens ghettoliste.

Projektparterne Culthus og Guldborgsund Bibliotekerne vil stå for biblioteks- og billedkunstfaglige aktiviteter lokalt med henblik på at skabe bæredygtige relationer og faste kulturtilbud. Professionelle kunstnere knyttes til projekter gennem længere perioder og vil på forskellig vis engagere børn og unge i kunstneriske og kreative fællesskaber samt i udformningen af permanente kunstværker. Projektpartner METROPOLIS bidrager med udvikling af konkrete aktiviteter, metodeudvikling og videndeling, ligesom flere aktiviteter vil være målrettet unge fra den lokale ungdomsklub.  

HER HVOR VI BOR bidrager til kommunens samlede og tværfagligt organiserede udviklingsindsats på Østerbro, der skal binde bydelen sammen og skabe sammenhæng til resten af Nykøbing. Udviklingen sker i et tæt samspil med områdets beboere, foreninger, centrale institutioner mv. HER HVOR VI BOR foregår parallelt med etableringen af den nye fælles skole Østerbroskolen samt anlægsprojektet Friheden med et budget på 10 millioner, der skal skabe et nyt, grønt og fælles byrum lige ved skolen. Projektet vil derfor have et særligt fokus på at engagere børn og unge i udviklingen af det konkrete byrum samt kulturelle aktiviteter knyttet hertil.

 

 

 

 

Opdateret 19. maj 2021

Se eller gense webinarer

Ønsker du at se eller gense webinarerne, kan du få adgang til optagelsen ved at sende en besked til Slots- og Kulturstyrelsen.