Radio- og tv-nævnets tilsyn

Radio- og tv-nævnet har kompetencen til at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne. Nævnet gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen udfører på nævnets vegne selve tilsynsprocessen.

Hvad består tilsynet i?

Tilsynet vil typisk bestå i en kontrol af:

  • om stationen sender det korrekte antal førstegangsudsendelser
  • om stationen udøver programvirksomheden fra tilladelsesområdet
  • om stationen udsender skjult reklame
  • om stationen opfylder kravet om at min. 80 pct. af programmerne skal være med lokalt indhold (den enkelte station kan dog have forpligtet sig til mere end 80 pct.)
  • om stationen anvender driftstilskuddet korrekt
  • om stationen er ophørt med sin programvirksomhed.

Tilbageholdelse af tilskud

Radio- og tv-nævnet kan i forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse tilbageholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer omfattet af den pågældende tilsynssag, hvilket der normalvis gør sig gældende, når der føres tilsyn med en forening jf. § 39, i bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Opbevaringspligt

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt på tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS.

Det er stationens ansvar, at optage og i 6 måneder opbevare optagelser af programfladen. Stationen er ydermere forpligtet til at opbevare materialet indtil erklæring på tro og love er modtaget eller årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet i henhold til de gældende regler om driftstilskud.

Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne.

Afgørelser

En oversigt over disse Radio- og tv-nævnets afgørelser vedr. MUX 1 kan findes her: Radio- og tv-nævnets afgørelser.

Opdateret 23. august 2021